czwartek

RODO - Dane osobowe


Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ARAM oraz przysługujących Państwu prawach.
 ·       Nie zmieniamy zakresu ani sposobu przetwarzania danych, sprawiliśmy jedynie, aby możliwość weryfikacji przez Państwa danych osobowych oraz wyrażonych zgód i ustawień przebiegała sprawniej.
·       Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
·       Uprzejmie informujemy, iż firma ARAM z siedzibą przy ul. Wspólnej 57 w Warszawie (05-075) przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, stanowisko.
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych, korespondencji z naszą firmą lub w wyniku zapisywania się przez Państwa do newslettera dystrybuowanego przez naszą firmę. Podczas ww. czynności wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie mailingów z ofertą handlową naszej firmy.
·       Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz w zakresie, w jakim nam je Państwo przekazali.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ARAM, ul. Wspólna 57, 05-075 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy: ARAM, ul. Wspólna 57, 05-075 Warszawa lub email: info @ aram . pl
·       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to znaczy w celu realizacji umów oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu technologii scenicznych, dystrybucji i serwisowaniu sprzętu oświetleniowego oraz scenicznego.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy ARAM.
·       Każda z wcześniej udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana. Zmian wystarczy zgłosić na adres: info @ aram . pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
·       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy ARAM kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach marketingowych.
Państwa dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się.
·        Przekazane ARAM dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem usług Firmy.
Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
·       Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info @ aram . pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ARAM, ul. Wspólna 57, 05-075 Warszawa.
Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)  z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
ARAM